Xứ Kangaroo đã Chính thức Đóng cửa

Xứ Kangaroo đã Chính thức Đóng cửa
đối với mọi loại di dân. Chỉ he hé cho
loại di dân đầu tư, nghĩa là bạn Phải
có tiền nhiều Triệu đô và Phải vượt
qua khá nhiều thử thách tốn kém Thời
gian và Tiền bạc nhưng cũng chưa
chắc đã được thành Người Úc.
Chẳng biết nên Vui hay Buồn ?!!

Comments are closed.