“Từ lời tôi bạn có thể bùng cháy

“Từ lời tôi bạn có thể bùng cháy, nhưng bạn sẽ không thể nào tìm ra bất kì lí thuyết, học thuyết nào. Bạn có thể tìm ra cách sống, nhưng không tìm ra được giáo lí để thuyết giáo. Bạn có thể tìm ra tính cách nổi dậy hay tiêm nhiễm nhưng bạn sẽ không tìm thấy chủ đề cách mạng nào được tổ chức… Lời tôi không chỉ là ngọn lửa. Tôi đang đặt thuốc nổ đây đó, chúng sẽ nổ tung trong nhiều thế kỉ. Tôi đang đặt nhiều hơn là sự cần thiết – tôi chưa bao giờ tính hết cơ hội. Gần như từng câu đều dự định để tạo ra rắc rối cho bất kì ai muốn tổ chức tôn giáo quanh tôi.” Từ cá tính tới cá nhân – Osho
“From my words you can get burned, but you will not be able to find any kind of theology, dogmatism. You can find a way to live but not a dogma to preach. You can find a rebellious quality to be imbibed, but you will not find a revolutionary theme to be organized… My words are not only on fire. I am putting gunpowder also here and there, which will go on exploding for centuries. I am putting more than needed – I never take any chances. Almost each sentence is going to create trouble for anybody who wants to organize a religion around me.” From Personality To Individuality – Osho

Comments are closed.