NƯỚC TÔI THẾ ĐẤY

NƯỚC TÔI THẾ ĐẤY!
Yêu nước khó lắm
Không phải dễ đâu!
Một đám diều hâu
Đè đầu cưỡi cổ
Là báo hay hổ
Chẳng cố làm gì
Cứ vô tư đi
Nước mình nó thế
Ý kiến tập thể
Không dễ đổi thay
Kể ra cũng hay
Đứa cày đứa phá
Kệ nó đấu đá
Chết tiệt lại may!

Comments are closed.