Bạn không có công việc

Bạn không có công việc, bạn có hạnh phúc không? Bạn không kiếm ra tiền, bạn có hạnh phúc không?
Bạn không có sự nghiệp, không có khả năng mua sắm những món đồ bản thân thích, bạn có hạnh phúc không?
Muốn có được hạnh phúc, đầu tiên mình phải có khả năng khiến bản thân hạnh phúc.
#HuyenTrangBatHoi

Comments are closed.