CHRISTMAS FLOWERS

CHRISTMAS FLOWERS
INTRODUCTION AND NOTICE
China announces the firing of all ships and boats of VIETNAM to HOANG SA-TRUONG SA.
Generals, and China declared and acted aggressively like that, but General and Viet plus were not all dare to head out to protect the people and country. They are despicable, so people should stick sticks, shovels to attack VIETNAM and TRUNGGONG, to protect themselves and the country. and
The movement of the lotus revolution, the people and the president Nguyen Ba Dang called on individuals, organizations, civil society organizations, movements, parties, petitioners, students, workers, Peasants and all classes mobilized to establish and unite alliance in the lotus revolutionary movement set up by leader Nguyen Ba Dang, calling for allies of patriotic peoples and parties to fight against foreign invaders. Invasion, independence. Participating in the lotus movement has parties, people, patriots, peoples, developing the country’s economy ……. And electing the president.
HOA SEN style
Chairman
NGUYEN BA DANG.
KÊNH TRUYỀN HÌNH HOA SEN
GIỚI THIỆU VÀ THÔNG BÁO
Trung cộng tuyên bố bắn tất cả tàu , tàu cá của VIỆT NAM ra HOÀNG SA -TRƯỜNG SA .
Tướng , và Trung Quốc tuyên bố và đã hành động xâm lược như thế , nhưng tướng và VIỆT cộng lẩn chốn đi hết không dám thò đầu ra bảo vệ nhân dân và tổ quốc . chúng hèn hạ như vậy , đáng lẽ nhân dân cầm gậy gộc , cuốc xẻng để tấn công VIỆT CỘNG và TRUNG CỘNG , để bảo vệ lấy chính mình và đất nước . và
Phong trào cách mạng hoa sen , nhân dân và chủ tịch Nguyễn Bá Đăng kêu gọi các cá nhân , các tổ chức , các tổ chức xã hội dân sự , các phong trào , các đảng phái , dân oan , sinh viên , công nhân , nông dân và mọi tầng lớp vận động thành lập và đoàn kết liên minh vào phong trào cách mạng hoa sen do lãnh tụ Nguyễn Bá Đăng thành lập kêu gọi liên hiệp các tầng lớp nhân dân yêu nước, các đảng phái cùng đánh đuổi giặc ngoại xâm , giành độc lập. Tham gia vào phong trào cm hoa sen có các đảng , nhân dân , những người yêu nước , thương dân , phát triển nền kinh tế đất nước …….Và bầu ứng cử tổng thống .
Văn phong HOA SEN
Chủ tịch
NGUYỄN BÁ ĐĂNG .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *